Promocja CO GODZINA NAGRODA ZA NAJWYŻSZY ZAKUP

REGULAMIN PROMOCJI ”CO GODZINA NAGRODA ZA NAJWYŻSZY ZAKUP” ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek 03.06.2017

 

REGULAMIN PROMOCJI ”CO GODZINA NAGRODA ZA NAJWYŻSZY ZAKUP”

ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek  

03.06.2017

 

I.   Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „Co godzina nagroda za najwyższy zakup ”  jest Arteks Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79,

      87-800 Włocławek.                               

  1. Promocja „Co godzina nagroda za najwyższy zakup” będzie przeprowadzona w markecie PSB Mrówka Włocławek należącym do spółki Arteks sp. z o.o. we Włocławku .

4.   Promocja będzie przeprowadzona w dniu 03.06.2017 r  w godz. 9:00 do 18:00

5.   Regulamin promocji dostępny będzie w na stronie internetowej www.mrowka.wloclawek.pl

      oraz w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka.

 

II.  Zasady udziału w promocji „Co godzina nagroda za najwyższy zakup”

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonują zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka Włocławek w czasie trwania promocji oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w promocji poprzez złożenie formularza konkursowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Formularz konkursowy wraz z paragonem zakupu składany jest w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka Włocławek
  2. Co godzina, zebrane kupony konkursowe wraz z paragonami będą weryfikowane i zostanie wybrany najwyższy zakup - wartościowo. Wybór będzie dokonywany o godz.: 9:00, 10:00, 11:00,    12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
  3. Osoba, która dokonała najwyższego zakupu w danej godzinie zostanie powiadomiona

telefonicznie o miejscu i czasie odbioru nagrody. Nagrody można odebrać w dniu promocji lub w terminie do 10.06.2017 r w markecie Mrówka we Włocławku. Po terminie nagrody nie będą wydawane.

  1. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość w gotówce.
  2. Nagrodami w promocji  są nagrody rzeczowe losowo wybierane o każdej godzinie trwania promocji.
  3. Weryfikacji kuponów i paragonów oraz losowania nagród dokonuje zespół handlowy marketu Mrówka Włocławek.

 

III.  Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje  dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można    składać wyłącznie na piśmie w siedzibie Organizatora Promocji : ARTEKS Sp. z o.o.  al. Jana Pawła II 79 , 87-800 Włocławek . Pisemna reklamacja  powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód  oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej.   

   Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Pisemne reklamacje,  będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji .

 

IV. Postanowienia końcowe

    1.Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom promocji zgodnie z postanowieniami

       określonymi w niniejszym regulaminie.

      2. Niniejszy regulamin  obowiązuje w okresie trwania niniejszej promocji.

      3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu                        

           Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                

     Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                   Organizator Promocji

                                                                     ARTEKS sp. z o.o.