Promocja ”NAJWYŻSZY ZAKUP”

REGULAMIN PROMOCJI ”NAJWYŻSZY ZAKUP” ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek od 03.06.2017 do 10.06.2017 r

 

REGULAMIN PROMOCJI ”NAJWYŻSZY ZAKUP”

ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek  

Od 03.06.2017 do 10.06.2017 r

 

I.   Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „Najwyższy zakup ”  jest Arteks Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79,

87-800 Włocławek.                               

  1. Promocja „Najwyższy zakup” będzie przeprowadzona w markecie PSB Mrówka Włocławek należącym do spółki Arteks sp. z o.o. we Włocławku .

4.   Promocja będzie w dniach od 01.06.2017 r do 10.06.2017 r

5.   Regulamin promocji dostępny będzie w na stronie internetowej www.mrowka.wloclawek.pl

      oraz w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka.

 

II.  Zasady udziału w promocji „Najwyższy zakup”

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonują zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka Włocławek w czasie trwania promocji oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w promocji poprzez złożenie formularza konkursowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Formularz konkursowy wraz z paragonem zakupu składany jest w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka Włocławek
  2. W okresie od 01.06.2017r do 10.06.2017r za jednorazowy najwyższy zakup towarów oferowanych w markecie Mrówka Włocławek trzech klientów otrzyma nagrodę rzeczową.
  3. Osoba, która dokonała najwyższego zakupu zostanie powiadomiona telefonicznie  o miejscu i czasie odbioru nagrody. Nagrody będą do odbioru w markecie Mrówka we Włocławku po przedstawieniu paragonu zakupu. Po wyznaczonym terminie nagrody nie będą wydawane.
  4. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość w gotówce.
  5. Weryfikacji kuponów i paragonów oraz wskazania „Najwyższego zakupu” dokonuje zespół handlowy marketu Mrówka Włocławek.

 

III.  Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje  dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można    składać wyłącznie na piśmie w siedzibie Organizatora Promocji : ARTEKS Sp.   z o.o.  al. Jana Pawła II 79 , 87-800 Włocławek . Pisemna reklamacja  powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód  oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej.   

   Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Pisemne reklamacje,  będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji .

 

IV. Postanowienia końcowe

    1.Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom promocji zgodnie z postanowieniami

       określonymi w niniejszym regulaminie.

      2. Niniejszy regulamin  obowiązuje w okresie trwania niniejszej promocji.

      3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu                        

           Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                

     Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                   Organizator Promocji

                                                                     ARTEKS sp. z o.o.