Promocja VIVA GARDEN

REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW ”VIVA GARDEN” W MARKECIE PSB MRÓWKA WŁOCŁAWEK należącym do firmy ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek Od 02.03.2018 do 23.03.2018 r

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji produktów „Viva Garden ” jest Arteks Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek.

2. Promocja produktów „Viva Garden” będzie przeprowadzona w markecie PSB Mrówka Włocławek należącym do spółki Arteks sp. z o.o. we Włocławku .

4. Promocja będzie w dniach od 02.03.2018 r do 23.03.2018 r 5. Regulamin promocji dostępny będzie w na stronie internetowej www.mrowka.wloclawek.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka. II. Zasady udziału w promocji produktów „Viva Garden”

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które dokonują zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka Włocławek w czasie trwania promocji oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w promocji.

2. W okresie od 02.03.2018r do 23.03.2018r za jednorazowy zakup towarów firmy „Viva Garden” o wartości, minimum 150 PLN ( sto pięćdziesiąt złotych ) oferowanych w markecie Mrówka Włocławek otrzyma cenny upominek.

3. Osoba, która dokonała zakupu produktów „Viva Garden” za minimum 150 PLN upominek może odebrać w Punkcie Obsługi Klienta (dział Info ) marketu PSB Mrówka Włocławek po przedstawieniu paragonu zakupu. Odbiór nagród – upominków jest możliwy tylko w okresie trwania promocji. Po wyznaczonym terminie nagrody - upominki nie będą wydawane.

4. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody - upominku na równowartość w gotówce. 5. Weryfikacji paragonów oraz wskazanie, że przedłożony paragon uprawnia do otrzymania upominku dokonuje zespół handlowy marketu Mrówka Włocławek. III. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać wyłącznie na piśmie w siedzibie Organizatora Promocji : ARTEKS Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 79 , 87-800 Włocławek . Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej. Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji .

IV. Postanowienia końcowe

1.Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom promocji zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej promocji.

3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator Promocji ARTEKS sp. z o.o.